blockbuster.gif

Projekt: "Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv"

 Hlavním cílem projektu je posílit kompetence 800 občanů seniorského věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s problematikou nedostatečné informovanosti seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv, a dále zvýšení povědomí ve společnosti o právech a specifických potřebách starších osob. Tohoto stěžejního cíle bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím 30 vzdělávacích seminářů pro seniory (každý pro minimálně 12 osob) zaměřených na témata, která nejvíce ohrožují kvalitu života této cílové skupiny.

Valorizace důchodů

 Novela zákona o důchodovém pojištění od roku 2018 zavádí novou zvýhodněnou valorizaci důchodů. Zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výrazně vyšší. Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (mj. starobních, vč. předčasných starobních, vdoveckých a vdovských) se zvýší o 3,5 %. Základní výměra tak stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč.

Přivýdělek při výplatě předčasného starobního důchodu

Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat. Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Těmi jsou: tzv. zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně, činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, (výše započitatelného příjmu měsíci nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč), výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč). Toto omezení v možnostech přivýdělku platí jen do dosažení důchodového věku. Od jeho dosažení se na příjemce předčasného důchodu vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. To znamená, že může vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. podnikat či pracovat, a to v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou. Za 360 dní výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění vykonávané po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání může požádat o zvýšení důchodu.

Důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění od ledna 2018 ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk rozdílný v závislosti na roku narození. U žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici 65 let budou vyplývat z pravidelné revize důchodového systému, která bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života.

Informační leták ke stažení

Tento leták byl vytvořen v rámci projektu Informační aktivity k posílení občanských kompetencí seniorů v oblasti ochrany jejich práv, který  je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Podkategorie